تبلیغات
دانلودنقشه

دانلودنقشه

 • خوش آمدید
عضویت ...
 

دانلود نقشه جغرافیایی آسیا و اقیانوسیه به صورت pdf

 

 

ادامه مطلب دانلود نقشه جغرافیایی آسیا و اقیانوسیه به صورت pdf

دانلود نقشه تاریخی جغرافیایی آمریکا به صورت pdf

 

 

ادامه مطلب دانلود نقشه تاریخی جغرافیایی آمریکا به صورت pdf

دانلود نقشه جغرافیایی اروپابه صورت pdf

 

 

 • European Countries
 • European Countries (no labels)
 •  

  ادامه مطلب دانلود نقشه جغرافیایی اروپابه صورت pdf

  دانلود نقشه جغرافیایی آفریقابه صورت pdf

   

   

  ادامه مطلب دانلود نقشه جغرافیایی آفریقابه صورت pdf

  دانلود نقشه جغرافیایی آمریکا به صورت pdf

   

   

  ادامه مطلب دانلود نقشه جغرافیایی آمریکا به صورت pdf

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری هشتم

   

  Puy_Jutharat/pdffiles[0]

  Right click to save each file or click to see in new window.
   PUY-ARCHITECTURE-A01.pdf - sheet index, symbols, specification
   PUY-ARCHITECTURE-A02.pdf - layout plan
   PUY-ARCHITECTURE-A03.pdf - ground floor plan
   PUY-ARCHITECTURE-A04.pdf - roof plan
   PUY-ARCHITECTURE-A05.pdf - elevation 1
   PUY-ARCHITECTURE-A06.pdf - elevation 3
   PUY-ARCHITECTURE-A07.pdf - elevation 4
   PUY-ARCHITECTURE-A08.pdf - elevation 2
   PUY-ARCHITECTURE-A09.pdf - section 1
   PUY-ARCHITECTURE-A10.pdf - section 2
   PUY-ARCHITECTURE-A11.pdf - rest room1 detail
   PUY-ARCHITECTURE-A12.pdf - rest room2 detail and rail detail
   PUY-ARCHITECTURE-A13.pdf - doors detail
   PUY-ARCHITECTURE-A14.pdf - windows detail
   PUY-STRUCTURE-S01.pdf - footing and pier structural plan
   PUY-STRUCTURE-S02.pdf - ground floor structural plan
   PUY-STRUCTURE-S03.pdf - roof structural plan
   PUY-STRUCTURE-S04.pdf - structure details 1
   PUY-STRUCTURE-S05.pdf - structure details 2
   PUY-ELECTRIC-E01.pdf - electrical plan
   PUY-SANITARY-SN01.pdf - plumbling plan
   PUY-SANITARY-SN02.pdf - septics installation detail

  Download dwg file.
   Puy_Jutharat.zip - Architectural, Structural, Plumbling and Electrical Drawings
   Puy_Jutharat.zip - Plot Style for AutoCAD

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری هشتم

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری هفتم

   

  H07/type_c_final_01.JPG

  Download dwg file.
   butterfly_ubon.zip - cad drawing

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری هفتم

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری ششم

   

  H06/type_b_final_02.JPG

  Download dwg files.
   tree_arch.zip - Architectural & Structural Drawings
   tree_sys.zip - Electrical & Plumbling Drawings

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری ششم

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری پنجم

   

  H05/type_a_final_01.JPG

  Download dwg files.
   modern_arch.zip - Architectural Drawing
   modern_sys.zip - Electrical & Plumbling Drawings

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری پنجم

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری چهارم

   

  H04/encon-house4.jpg

  Download dwg files.
   TYPE4-1.zip - Architectural Drawing
   TYPE4-2.zip - Architectural Drawing
   TYPE4-3.zip - Architectural Drawing
   TYPE4-4.zip - Architectural Drawing
   TYP4R-SN.ZIP - Plumbling Drawing
   TYP-4-SN.ZIP - Plumbling Drawing
   TYP-3-EE.ZIP - Electrical Drawing
   TYPE-4A.ZIP - Structural Drawing
   TYPE-4B.ZIP - Structural Drawing

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری چهارم

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری سوم

   

  H03/encon-house3.jpg

  Download dwg files.
   TYPE3-1.zip - Architectural Drawing
   TYPE3-2.zip - Architectural Drawing
   TYPE3-3.zip - Architectural Drawing
   TYP-3-SN.ZIP - Plumbling Drawing
   TYP-3-EE.ZIP - Electrical Drawing
   TYPE-3A.ZIP - Structural Drawing
   TYPE-3B.ZIP - Structural Drawing

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری سوم

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری دوم

   

  H02/encon-house2.jpg

  Download dwg files.
   A2-01.zip - Architectural Drawing
   A2-02.zip - Architectural Drawing
   A2-03.zip - Architectural Drawing
   A2-04.zip - Architectural Drawing
   A2-05.zip - Architectural Drawing
   A2-06.zip - Architectural Drawing
   A2-07.zip - Architectural Drawing
   A2-089.zip - Architectural Drawing
   A2-10.zip - Architectural Drawing
   A2-11.zip - Architectural Drawing
   A2-12.zip - Architectural Drawing
   A2-13.zip - Architectural Drawing
   A2-L1.zip - Landscape Drawing
   TYP2R-SN.ZIP - Plumbling Drawing
   typ2-sn.zip - Plumbling Drawing
   TYP-2-EE.ZIP - Electrical Drawing
   TYPE-2A.ZIP - Structural Drawing
   TYPE-2B.ZIP - Structural Drawing

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری دوم

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip

   

  H01/encon-house1.jpg

  Download dwg files.
   A1-01.zip - Architectural Drawing
   A1-02.zip - Architectural Drawing
   A1-03.zip - Architectural Drawing
   A1-04.zip - Architectural Drawing
   A1-05.zip - Architectural Drawing
   A1-06.zip - Architectural Drawing
   A1-07.zip - Architectural Drawing
   A1-08.zip - Architectural Drawing
   A1-09.zip - Architectural Drawing
   A1-10.zip - Architectural Drawing
   A1-L1.zip - Landscape Drawing
   TYP-1-EE.ZIP - Electrical Drawing
   TYP-1-SN.ZIP - Plumbling Drawing
   TYPE-1.ZIP - Structural Drawing

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری نهم

   

  2Bed2WC_Jua/pdffiles[0]

  Right click to save each file or click to see in new window.
   floorplan.pdf - ground floor plan
   roofplan.pdf - roof plan
   elevation.pdf - elevation 1, elevation 2, elevation 3, elevation 4
   section.pdf - section 1, section 2, section 3
   toilet.pdf - all pdf files (architectural, structural, plumbling and electrical plan)

  Download dwg file.
   2Bed2WC_Jua.zip - Architectural, Structural, Plumbling and Electrical Drawings
   3Bed2WC_Jua.zip - Plot Style for AutoCAD

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری نهم

  دانلود نقشه

   

 • thai font .shx for AutoCAD
 • CAD DWG - Transportation Airplane.zip : Car1.zip : Car2.zip : cars.zip
 • CAD DWG - House doors.zip : windows.zip : furniture_chair.zip
 • CAD DWG - Tree tree.zip : tree-rock.zip
 • CAD DWG - Sanitary sanitary_ware.zip : sanitary_ware2.zip
 • CAD DWG - Septic septic_tanks.zip
 • CAD DWG - people.zip
 • CAD DWG - DOR's standard for rural higway dor_v1.zip : dor_v2.zip
 •  

  ادامه مطلب دانلود نقشه

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری هشتم

   

  Puy_Jutharat/pdffiles[0]

  Right click to save each file or click to see in new window.
   PUY-ARCHITECTURE-A01.pdf - sheet index, symbols, specification
   PUY-ARCHITECTURE-A02.pdf - layout plan
   PUY-ARCHITECTURE-A03.pdf - ground floor plan
   PUY-ARCHITECTURE-A04.pdf - roof plan
   PUY-ARCHITECTURE-A05.pdf - elevation 1
   PUY-ARCHITECTURE-A06.pdf - elevation 3
   PUY-ARCHITECTURE-A07.pdf - elevation 4
   PUY-ARCHITECTURE-A08.pdf - elevation 2
   PUY-ARCHITECTURE-A09.pdf - section 1
   PUY-ARCHITECTURE-A10.pdf - section 2
   PUY-ARCHITECTURE-A11.pdf - rest room1 detail
   PUY-ARCHITECTURE-A12.pdf - rest room2 detail and rail detail
   PUY-ARCHITECTURE-A13.pdf - doors detail
   PUY-ARCHITECTURE-A14.pdf - windows detail
   PUY-STRUCTURE-S01.pdf - footing and pier structural plan
   PUY-STRUCTURE-S02.pdf - ground floor structural plan
   PUY-STRUCTURE-S03.pdf - roof structural plan
   PUY-STRUCTURE-S04.pdf - structure details 1
   PUY-STRUCTURE-S05.pdf - structure details 2
   PUY-ELECTRIC-E01.pdf - electrical plan
   PUY-SANITARY-SN01.pdf - plumbling plan
   PUY-SANITARY-SN02.pdf - septics installation detail

  Download dwg file.
   Puy_Jutharat.zip - Architectural, Structural, Plumbling and Electrical Drawings
   Puy_Jutharat.zip - Plot Style for AutoCAD

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری هشتم

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری هفتم

   

  H07/type_c_final_01.JPG

  Download dwg file.
   butterfly_ubon.zip - cad drawing

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری هفتم

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری ششم

   

  H06/type_b_final_02.JPG

  Download dwg files.
   tree_arch.zip - Architectural & Structural Drawings
   tree_sys.zip - Electrical & Plumbling Drawings

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری ششم

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری پنجم

   

  H05/type_a_final_01.JPG

  Download dwg files.
   modern_arch.zip - Architectural Drawing
   modern_sys.zip - Electrical & Plumbling Drawings

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری پنجم

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری چهارم

   

  H04/encon-house4.jpg

  Download dwg files.
   TYPE4-1.zip - Architectural Drawing
   TYPE4-2.zip - Architectural Drawing
   TYPE4-3.zip - Architectural Drawing
   TYPE4-4.zip - Architectural Drawing
   TYP4R-SN.ZIP - Plumbling Drawing
   TYP-4-SN.ZIP - Plumbling Drawing
   TYP-3-EE.ZIP - Electrical Drawing
   TYPE-4A.ZIP - Structural Drawing
   TYPE-4B.ZIP - Structural Drawing

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری چهارم

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری سوم

   

  H03/encon-house3.jpg

  Download dwg files.
   TYPE3-1.zip - Architectural Drawing
   TYPE3-2.zip - Architectural Drawing
   TYPE3-3.zip - Architectural Drawing
   TYP-3-SN.ZIP - Plumbling Drawing
   TYP-3-EE.ZIP - Electrical Drawing
   TYPE-3A.ZIP - Structural Drawing
   TYPE-3B.ZIP - Structural Drawing

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری سوم

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری دوم

   

  H02/encon-house2.jpg

  Download dwg files.
   A2-01.zip - Architectural Drawing
   A2-02.zip - Architectural Drawing
   A2-03.zip - Architectural Drawing
   A2-04.zip - Architectural Drawing
   A2-05.zip - Architectural Drawing
   A2-06.zip - Architectural Drawing
   A2-07.zip - Architectural Drawing
   A2-089.zip - Architectural Drawing
   A2-10.zip - Architectural Drawing
   A2-11.zip - Architectural Drawing
   A2-12.zip - Architectural Drawing
   A2-13.zip - Architectural Drawing
   A2-L1.zip - Landscape Drawing
   TYP2R-SN.ZIP - Plumbling Drawing
   typ2-sn.zip - Plumbling Drawing
   TYP-2-EE.ZIP - Electrical Drawing
   TYPE-2A.ZIP - Structural Drawing
   TYPE-2B.ZIP - Structural Drawing

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری دوم

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip

   

  H01/encon-house1.jpg

  Download dwg files.
   A1-01.zip - Architectural Drawing
   A1-02.zip - Architectural Drawing
   A1-03.zip - Architectural Drawing
   A1-04.zip - Architectural Drawing
   A1-05.zip - Architectural Drawing
   A1-06.zip - Architectural Drawing
   A1-07.zip - Architectural Drawing
   A1-08.zip - Architectural Drawing
   A1-09.zip - Architectural Drawing
   A1-10.zip - Architectural Drawing
   A1-L1.zip - Landscape Drawing
   TYP-1-EE.ZIP - Electrical Drawing
   TYP-1-SN.ZIP - Plumbling Drawing
   TYPE-1.ZIP - Structural Drawing

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip

  دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری نهم

   

  2Bed2WC_Jua/pdffiles[0]

  Right click to save each file or click to see in new window.
   floorplan.pdf - ground floor plan
   roofplan.pdf - roof plan
   elevation.pdf - elevation 1, elevation 2, elevation 3, elevation 4
   section.pdf - section 1, section 2, section 3
   toilet.pdf - all pdf files (architectural, structural, plumbling and electrical plan)

  Download dwg file.
   2Bed2WC_Jua.zip - Architectural, Structural, Plumbling and Electrical Drawings
   3Bed2WC_Jua.zip - Plot Style for AutoCAD

   

  ادامه مطلب دانلودنقشه ساختمانی بافرمت zip,auto cadسری نهم

  دانلود نقشه

   

 • thai font .shx for AutoCAD
 • CAD DWG - Transportation Airplane.zip : Car1.zip : Car2.zip : cars.zip
 • CAD DWG - House doors.zip : windows.zip : furniture_chair.zip
 • CAD DWG - Tree tree.zip : tree-rock.zip
 • CAD DWG - Sanitary sanitary_ware.zip : sanitary_ware2.zip
 • CAD DWG - Septic septic_tanks.zip
 • CAD DWG - people.zip
 • CAD DWG - DOR's standard for rural higway dor_v1.zip : dor_v2.zip
 •  

  ادامه مطلب دانلود نقشه

  دانلود دتایل

   

   

  ادامه مطلب دانلود دتایل

  دانلود دتایل

   

   

  ادامه مطلب دانلود دتایل